Jak nasz prezydent wymówi imię i nazwisko nowego prezydenta USA?

Jak myslicie jak nasz prezydent wymówi imie i nazwisko nowego prezydenta USA ?

- Baba Omama

- Oback Barama

- Baran Obawa

- Barubar Bambama

- Barabar Obameiro

- Borubak O'Lama

- Brak Banana

- Barek Odrana

- Burak Osama

- Bobek Barana

- Szalas Obama

- Rumburak Osrama

- Obak z Bahama

- Baraka Obama

- Barakus mlask mlask Obamus mlask mlaskv:1.6.3   1.01 id: 500456